CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG 2012 PDF

(CAO Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer). 73 .. As from 1 September , all temporary employment agencies or payroll .. Functiewaardering Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele. Comparative study on the legal aspects of the posting of workers in the NAECI > national agreement. .. 31 Article 2 of the CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de. Beroepsvervoer over de Weg. (Industry-wide Road Haulage Pension Fund. Foundation). Page 2. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg In the Secretary of State indicated that the Pensions Act early retirement pension, the CAO (collective labour agreement ).

Author: Faujinn Mikamuro
Country: Equatorial Guinea
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 11 December 2015
Pages: 168
PDF File Size: 18.55 Mb
ePub File Size: 15.31 Mb
ISBN: 297-6-73082-453-7
Downloads: 53486
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vukora

Het geding in eerste aanleg zaaknr. De artikelen tot en met,en lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op werknemers, die tijdelijk in Nederland arbeid verrichten en wier arbeidsovereenkomst wordt beheerst door ander recht dan Nederlands recht. Dat wordt aanvaard dat op een dergelijke overeenkomst de aanknopingsregel van artikel 6, lid 2, sub a, moet worden toegepast, zou erop neerkomen dat de bepaling van lid 2, sub b, wordt uitgehold, die juist doelt op het geval waarin de werknemer niet gewoonlijk berepsgoederenvervoer arbeid in een en hetzelfde land verricht.

Daarmee staat de onrechtmatigheid van het handelen reeds vast. Deze verordening is van toepassing op overeenkomsten die op of na 17 december zijn gesloten. In artikel 8 van verordening nr.

De eerste grief ziet op het oordeel van de kantonrechter dat FNV een procesbelang heeft. Naar het oordeel van het hof betekent dit dat wrg 2 lid 6 Wet AVV de beperktheid van de werkingssfeerbepaling voor zover deze uitsluitend betrekking heeft op in Nederland gevestigde werkgevers gezien de ratio en strekking van de Detacheringsrichtlijn opzij zet.

Legal Study PWD

Tegen al deze beslissingen komt [appellante] op. De in grief 10 door [appellante] genoemde omstandigheid dat er geen Nederlandse chauffeurs meer te vinden zouden zijn die dit werk zouden willen doen en er dus van verdringing geen sprake is vormt – daargelaten de juistheid van de stelling – uiteraard geen reden om een afwijking van de dwingende regelgeving op dit gebied te kunnen rechtvaardigen.

In zoverre kan het vonnis waarvan beroep op dat punt niet in stand blijven.

Dit recht blijft ook van toepassing wanneer beroepsgoederenverrvoer werknemer tijdelijk werkzaamheden in een andere staat verricht. Voor zover het hof op grond van de stukken bekend is treedt [Transport PL] eigenlijk nimmer op als opdrachtgever voor internationaal transport.

Bij memorie van grieven heeft [appellante] tien grieven aangevoerd, producties overgelegd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd.

  CIRI CIRI NYAMUK ANOPHELES PDF

Zij verricht vergunningsplichtig vervoer over de weg.

De Poolse werknemers krijgen hier hun instructies en staan hier onder gezag van [Transport] NL. Voor een volledige vereenzelviging, als bij memorie van antwoord door FNV bepleit met als gevolg dat er een directe juridische arbeidsrelatie zou bestaan tussen [appellante] en de door haar ingeleende chauffeurs, is in het licht van de bestaande jurisprudentie onvoldoende door FNV gesteld.

De aandelen van deze vennootschap worden gehouden door de eveneens in [vestigingsplaats] gevestigde houdstervennootschap [houdstervennootschap], die tevens enig bestuurder is van [appellante].

ECLI:NL:GHSHECA, voorheen LJN CA, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD

In het andere geval zouden immers werknemers die vooralsnog tijdelijk in een EU-land verblijven, zonder directe beroepsmatige banden met een ander EU-land anders dan een arbeidsovereenkomst naar het recht van dat laatste land, minder bescherming genieten dan die werknemers waarin de tijdelijkheid van het werken in een ander land veel duidelijker is ingekaderd, zowel bij aanvang van de arbeidsovereenkomst als na afloop daarvan.

De kernbepaling van artikel 1 van de WAGA beroepsgoedsrenvervoer in vergelijking met de Detacheringsrichtlijn een tweetal begrippen, beroepsgoederenvervper ruimer zijn dan hetgeen in voornoemde richtlijn is aangegeven, hetgeen door deze richtlijn ten gunste van de bescherming van werknemers wordt toegestaan zie considerans nr. Aangenomen dat de Poolse werknemers in Nederland zijn gedetacheerd door [Transport PL] het hof komt hier nog wg terug betekent dit dat ingevolge artikel 2 lid 6 Wet AVV in combinatie met bfroepsgoederenvervoer 3 lid 2 juncto lid 4 van de Wet AVV FNV, als een vereniging van werknemers betrokken bij de totstandkoming van de betreffende CAO, een rechtens te respecteren belang heeft dat de bepalingen uit die CAO, voor zover deze algemeen verbindend zijn verklaard en voor zover we van toepassing zijn, worden nageleefd.

Door FNV is geen incidenteel beroep ingesteld tegen de afwijzing van de vordering tot vergoeding cap schade, zodat deze vordering verder buiten de beoordeling van het hof blijft. Een volgende vraag ziet dan op de kwestie of in dit concrete geval – en te beoordelen in het kader van de door FNV aan [appellante] verweten onrechtmatige gedragingen – niettemin en beroepsgoeerenvervoer de uitdrukkelijke rechtskeuze voor Pools recht enige bepalingen van Nederlands recht van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen de betreffende Poolse chauffeurs en hun werkgever [Transport PL].

FNV ageert kennelijk 20012 niet met een beroep op artikel 3: Home Uitspraken en nieuws. De vordering is verder qua beroepsyoederenvervoer en tijd te onbepaald, nu FNV nalaat aan te geven waar de arbeid van de betreffende chauffeurs gewoonlijk wordt verricht.

Wat daar verder van zij, op grond van de thans voorliggende stellingen van FNV handelt [appellante] onrechtmatig jegens FNV, zodat niet dadelijk begrijpelijk is waarom FNV niet veeleer een verbod op dit handelen door [appellante] nastreeft. Voorts is de verkeerde rechtspersoon gedagvaard, nu er slechts een juridische relatie bestaat tussen de Poolse chauffeurs en [Transport PL].

  DEM 16217 PDF

Mede onder verwijzing naar de daarin vastgestelde feiten niet bestreden overr. Immers, zo stelt FNV, de betreffende Poolse werknemers worden vanuit Nederland aangestuurd, terwijl gebruik gemaakt wordt van in Nederland verstrekte vervoersvergunningen en vrachtwagens met Nederlandse kentekens.

In de WAGA, meer in het bijzonder in artikel 3 is in combinatie met artikel 2 lid 6 AVV verder neergelegd dat een aantal bepalingen uit een verbindend beroepsgoederenverfoer cao eveneens op de hiervoor genoemde werknemers van toepassing zijn.

Het betreft immers een uitzendrelatie. Naar het oordeel van het hof moet in dit geval worden aangenomen dat naast de rechtskeuze voor Pools recht en de sociale binding met Polen van de chauffeurs verder geen of nauwelijks een relatie bestaat met Polen als het gaat om de feitelijk verrichte werkzaamheden in het kader van deze arbeidsovereenkomst. Gezien de werkingssfeerbepaling van deze cao wordt slechts [appellante] in ieder geval bestreken door deze cao vanaf het moment van het algemeen verbindend worden.

In zoverre slaagt grief 3. Voor zover de kantonrechter zich de vraag heeft gesteld of op de rechtsverhouding tussen de betreffende Poolse chauffeurs en [appellante] bepalingen van Nederlands recht van toepassing zijn, is die vraag in het licht van het debat tussen partijen niet aan de orde. Verder vinden de werkzaamheden uitsluitend plaats ten behoeve van [appellante].

Een aantal Berroepsgoederenvervoer werknemers heeft, blijkens de overgelegde verklaringen, er inmiddels ook blijk van gegeven niet met een procedure in te stemmen.

Dat is echter naar het oordeel van het hof uit het oogpunt van vrije mededinging op de Europese markt geoorloofd. De grief slaagt niet.

Bovendien heeft het merendeel van de door hen te verrichten ritten betrekking op Nederlandse opdrachtgevers. Voornoemde Detacheringsrichtlijn vormt een aanvulling op of invulling van art. Voor de periode dat er geen AVV-CAO is, is de Wrg minimumloon, de wettelijke vakantiebijslag en de vakantiedagen als bedoeld in artikel 7: De standplaats van beropsgoederenvervoer Poolse chauffeurs is niet in Nederland [vestigingsplaats].

FNV heeft immers een ander en breder belang bij de naleving van een CAO dan een bepaalde individuele werknemer. Veelal waren de chauffeurs van huis in de meeste gevallen ook niet in Polen gedurende drie van berodpsgoederenvervoer vier weken.

VPN